Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op dinsdag, februari 2, 2010 17:12 - Geen reacties

De Valorem-indexen 2010 voor de herziening van industriële risico’s zijn er

Tags: ,
02
feb2010

Daling met 3,9 % voor de gebouwen en 1,6 % voor het materieel.

De industriële sector maar ook risk managers, verzekeringsmakelaars en vastgoedbeheerders kijken deze dagen reikhalzend uit naar de VALOREM-indexen. Aan de hand van deze hierna gepubliceerde indexen worden in de polissen de verzekerde kapitalen van industriële risico’s jaarlijks aangepast. De VALOREM indexen geven per 1 januari 2010 de kostprijsevolutie weer voor 2009 en wordt opgesplitst in de index ‘gebouwen’ en de index ‘materieel’.

De VALOREM-index is een gewogen index op basis van de ontwikkeling van voornamelijk de kostprijzen van de lonen, materialen en halffabrikaten uit het volledige jaar 2009 en dit voor diverse sectoren, landen van herkomst en diverse types gebouwen en materieel. Deze VALOREM-indexen kunnen dan ook pas nu kenbaar gemaakt worden, op het moment dat alle nodige informatie voor 2009 beschikbaar is.

VALOREM index op 01.01.2010 en de evolutie van de laatste 10 jaar

GEBOUWEN MATERIEEL
INDEX JAAR COËFFICIËNT INDEX JAAR COËFFICIËNT
443,0 2000 1,319 450,7 2000 1,271
459,6 2001 1,272 464,2 2001 1,234
476,2 2002 1,227 477,0 2002 1,201
484,1 2003 1,207 488,0 2003 1,174
491,2 2004 1,190 493,9 2004 1,159
519,8 2005 1,124 510,1 2005 1,123
540,3 2006 1,082 529,8 2006 1,081
573,3 2007 1,019 551,9 2007 1,038
591,5 2008 0,988 564,8 2008 1,014
608,0 2009 0,961 581,9 2009 0,984
584,4 2010 1,000 572,6 2010 1,000

De VALOREM-indexen bestaan naast de ABEX-index voor de private woningbouw en de index van de consumptieprijzen. Tot 2003 waren deze indexen bekend onder de naam JOB-index. Sedert 2003 berekent het expertisekantoor ‘Valorem’ deze indexen (zie verder).

Index gebouwen

De index ‘gebouwen’ is een gewogen index die rekening houdt met de prijsevolutie van de diverse types van gebouwen die in België en Groot-Hertogdom-Luxemburg voorkomen, meer bepaald industriegebouwen, kantoorgebouwen en utilitaire gebouwen. Voor 2009 noteert VALOREM een daling voor de gebouwen-index van 3,9 %. De daling van de bouwkosten is veroorzaakt door verschillende factoren: enerzijds zijn op jaarbasis de energiekosten vrij sterk gedaald, met als gevolg een daling van de kostprijs van bouwmaterialen zoals kunststoffen, bitumen en alle andere van petroleum afgeleide produkten. Daarnaast kende ook de staalprijs een forse daling, die evenwel recentelijk enigszins is afgevlakt. Bovendien heeft de economische crisis gezorgd voor een meer conservatief investeringsbeleid en dus minder gevulde orderboekjes voor de aannemers en ontwikkelaars, wat zich heeft vertaald in een samendrukking van de winstmarges. Deze is meer uitgesproken voor aannemers van industriële en logisti eke gebouwen dan voor projectontwikkelaars in de kantoormarkt. Anderzijds echter zijn de lonen verder blijven stijgen, zij het in meer beperkte mate ten opzichte van vorig jaar. Per saldo houden we een gemiddelde daling over van een stevige 3,9 %.

Index materieel

De index ‘materieel’ houdt rekening met de prijsevolutie van het bestaande machinepark in de Belux en dit gewogen naar de diverse sectoren, de landen van herkomst en het type materieel. Hiertoe wordt de jaarlijkse evolutie van een aantal parameters opgevolgd, met name de prijzen voor grondstoffen en materialen, halffabrikaten, machinecomponenten, intermodale transportkosten (nationaal en internationaal), de loonkosten, wisselkoersen en de invoerrechten die allemaal samen in een gewogen percentage worden verwerkt tot een eindcijfer dat representatief is voor het materieel waarmee men in de praktijk in de Belux wordt geconfronteerd.
De huidige indexdaling is de eerste dewelke we waarnemen sinds het status-quo van de jaren 1994-1995. Net als zowat de hele wereld ging de eurozone, met inbegrip van de Belux, het voorbije anderhalve jaar door een recessie. Tussen begin 2008 en het einde van de lente van 2009 liepen de economische activiteiten fors terug. Ondanks een voorzichtige heropleving in het laatste semester van 2009 vertoont de index voor het materieel een daling t.o.v. het vorige jaar van 1,6 %. De afzetprijsdaling in vooral de metallurgiesector is hier uiteraard niet vreemd aan. Bovendien ligt de capaciteitsbezetting van het industrieel effectief op het laagste niveau van de voorbije 30 jaar. Dit maakt dat bedrijven zeer behoedzaam zijn in het aangaan van nieuwe engagementen, met een verminderde vraag naar investeringsgoederen als gevolg. De verminderde vraag heeft op zijn beurt een lagere prijszetting als gevolg.

Indexeren op een langere termijn?

De VALOREM-indexen voor gebouwen en materieel zijn samengestelde, gewogen indexen. Onoordeelkundig gebruik ervan op langere termijn kan aanleiding geven tot een afwijking met de realiteit. Voor een correcte waardering voor verschillende doeleinden baseert VALOREM zich steeds op een fysieke inventarisatie van de materiële vaste activa.

Bron: Valorem.euReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld