Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op zaterdag, maart 6, 2010 17:08 - Geen reacties

Vlaamse nieuwbouw veel energiezuiniger dan 4 jaar geleden!

06
mrt2010

Op Batibouw 2010 van 25 februari tot en met 7 maart staat energiezuinig bouwen opnieuw centraal.
Vier jaar na de invoering van de energieprestatieregelgeving in Vlaanderen, kan worden vastgesteld dat nieuwe woongebouwen veel betere energieprestaties behalen.

Recente cijfers van het Vlaams Energieagentschap tonen aan dat het gemiddelde energieprestatiepeil (uitgedrukt in E-peil) van een nieuwbouwwoning de laatste jaren sterk is verbeterd. Volgens de regelgeving mocht de voorbije jaren maximaal E100 worden gebouwd. In de praktijk is gemiddeld 20% energiezuiniger gebouwd dan de eis. Het gemiddelde E-peil is voor een vergunningsaanvraag van 2006, 2007 en 2008, gedaald van respectievelijk E86, tot E82 en verder naar E80.

Niet alleen het cijfermateriaal van het Vlaams Energieagentschap, maar ook werfvaststellingen van een onafhankelijk marketingbureau voor de bouwsector tonen aan dat de energieprestatieregelgeving een duidelijk positief effect heeft op de bouwpraktijk. Op de Vlaamse bouwwerven worden sterk toegenomen isolatiedikten opgemeten. Ook is vastgesteld dat hoogrendementsbeglazing standaard wordt geplaatst.

Beide bronnen doen besluiten dat in Vlaanderen al veel energiezuiniger wordt gebouwd dan enkele jaren geleden én dat de verlaagde E-peileis E80 voor woongebouwen (met vergunningsaanvraag vanaf 2010) een haalbare kaart is.

In Vlaanderen is sinds 1 januari 2006 de energieprestatieregelgeving in werking getreden. De regelgeving kadert in een streven naar betere energieprestaties voor het Vlaamse gebouwenbestand. Door bij nieuwbouw of grondige renovaties de juiste maatregelen te treffen is het mogelijk een hoger comfortniveau te bereiken en veel energiezuiniger te leven.

Cijfers van het Vlaams Energieagentschap

Voor elke nieuwbouwproject dat in gebruik is genomen, moet bij het Vlaams Energieagentschap een energieprestatiedossier (EPB-aangifte) worden ingediend. De dossiers die tot eind 2009 werden ingediend, geven een beeld van de behaalde E-peilresultaten van nieuwe woongebouwen. De cijfers zijn opgesplitst voor woningen en appartementen met vergunningsaanvraag in 2006, 2007 en 2008 om de evolutie te tonen.
Voor de reeds ingediende EPB-aangiften voor nieuwbouwwoningen met een vergunningsaanvraagdatum in 2006, ligt het gemiddelde E-peil op E86. Voor de reeds ingediende EPB-aangiften met vergunningsaanvraagdatum in 2007 daalt dat gemiddelde naar E82. Voor de vergunningsaanvragen in 2008 zijn nog maar een beperkt aantal aangiften ingediend, maar het is al duidelijk dat de trend zich gestaag verder zet. Voor die woningen bedraagt het gemiddelde E-peil immers E80. Dat terwijl de maximumeis E100 is.

Het gemiddelde E-peil voor vergunningsaanvragen in 2008 ligt dus op hetzelfde niveau als de nieuwe maximumeis E80, van kracht voor vergunningsaanvragen vanaf 2010.

Voor wooneenheden in appartementsgebouwen is de dalende trend even duidelijk. (2006: E89 – 2007: E82 – 2008: E81).

Als we wat dieper ingaan op de cijfers van de nieuwbouwwoningen, is duidelijk te zien dat er meer en meer woningen worden gebouwd met een E-peil tussen E60 en E80 (van 26% in 2006 naar 35% in 2008). Logischerwijze staat daartegenover dat het aandeel woningen met een E-peil groter dan E80 duidelijk daalt (van 70% in 2006 tot 56% in 2008).

Ook het aandeel lage-energiewoningen (E60 en lager) groeit geleidelijk aan van 4% in 2006 naar 9% in 2008. Voor 9% van de nieuwbouwwoningen (aanvraag in 2008), met ‘energieprestatiecertificaat bouw’ vanaf 2008, vloeit daar automatisch een korting op de onroerende voorheffing uit voort. Die korting bedraagt gedurende 10 jaar 20 % bij een E-peil tussen E40 en E60 en 40 % bij E ? E40.

Al ruim 4 nieuwbouwwoningen op 10 voldoen dus aan de lagere E-peileis E80 die vanaf 2010 voor woongebouwen van kracht is.

Evolutie E-peil in EPB-aangiften

De trend op de bouwplaatsen

De positieve trend naar betere energieprestaties wordt ook bevestigd door het cijfermateriaal van Buildsight/Extra Muros, een marketingbureau voor de bouwsector, dat verzameld werd tijdens bouwplaatsbezoeken.

De onderstaande cijfers omvatten een vergelijking tussen 2009, 2007 en 2004.

De gemiddelde dikte van de buitenmuurisolatie nam in 2009 ten opzichte van 2004 in Vlaanderen toe met 30,3% tot een dikte van 69,67 mm voor minerale wol en met 56,5% tot een dikte van gemiddeld 63,26 mm voor de andere isolatiematerialen dan minerale wol. Ten opzichte van 2007 was de toename van de dikte in 2009 respectievelijk 20,8% en 32,2%.

In de hellende daken nam de gemiddelde dikte van isolatie in 2009 ten opzichte van 2004 toe met 38,7%. Ten opzichte van 2007 nam de dikte met 19,1% toe. In 2009 is de gemiddelde dikte van de hellende dakisolatie 157,99 mm. In 2007 en 2004 was dat respectievelijk 132,72 mm en 113,90 mm.

In de platte daken nam de gemiddelde dikte van de isolatie in 2009 ten opzichte van 2004 toe met 38,2%. De dikte in 2009 ten opzichte van 2007 nam toe met 29,6%. In 2009 werd gemiddeld 105,19 mm isolatie op de platte daken geplaatst. In 2007 en 2004 was dat respectievelijk 81,17 mm en 76,14 mm.

Uit de bezoeken op de bouwplaatsen in Vlaanderen blijkt ook dat de aanwezigheid van hoogrendementsbeglazing (met een U-waarde kleiner dan of gelijk aan 1,2 W/m²K) standaard is geworden in woongebouwen. In 99,6% van de bezochte woongebouwen werd hoogrendementsbeglazing geplaatst.

Uit de statistische gegevens van ingediende EPB-aangiften en de bouwpraktijkcijfers kan worden besloten dat de Vlaamse energieprestatieregelgeving op vier jaar tijd duidelijk heeft geleid tot positieve resultaten. Er is echter nog een belangrijke verbeteringsmarge. De verstrenging van de energieprestatie-eisen voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2010 zal de nieuwe woongebouwen nog energiezuiniger maken.

Het Vlaams Energieagentschap hoopt alvast dat dergelijke cijfers de bouwprofessionelen nóg meer stimuleren en ondersteunen om hun klanten te overtuigen van het belang van energiezuinig en gezond bouwen. Want dat is absoluut noodzakelijk om de energiekosten voor de Vlamingen te verminderen en onze uitstoot van broeikasgassen te beperken.Reacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld